موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
کارشناسی ارشد ناپیوسته ارتباط تصویری