موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش شهرسازی
مدیر گروه و ساعات مشاوره
سر خانم دکتر رویا اطمینانی قصرالدشتی
مدیرگروه کارشناسی پیوسته شهرسازی

071-33605011
.