موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش شهرسازی
چارت درسی

 

    اختیاری 18
عمومی 22
تخصصی 63
پایه 37
کل واحد 140

 

ترم اول

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1209910 مبانی شهرشناسی 2 پایه نظری - -
1209913 هندسه احجام و پرسپکتیو 3 پایه عملی - نظری - -
1209912 بیان معماری 3 پایه عملی - نظری - -
1209914 ترسیم مقدماتی 3 پایه عملی - نظری - -
1017 دانش خانواده و جمعیت 2 عمومی نظری - -
1013 ریاضیات 2 پایه نظری - -
1001 اندیشه 1 2 عمومی نظری    
1004 اخلاق اسلامی 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 19

ترم دوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1209921 اقتصاد شهری 2 پایه نظری - -
1010 زبان انگلیسی 3 عمومی نظری - -
1209911 درک و بیان محیط شهری 2 پایه نظری - -
1209942 مبانی مهندسی معماری و ساختمان 2 اختیاری نظری - -
1209922 آمار در شهرسازی 2 پایه نظری - -
1209915 ترسیم پیشرفته 3 پایه عملی - نظری ترسیم مقدماتی -
206812 معادلات دیفرانسیل 2 پایه نظری ریاضیات -
1209920 جغرافیای شهری 2 پایه نظری - -
1209919 جامعه شناسی شهری 2 پایه نظری - -
مجموع واحد 20

ترم سوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1209930 مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری 3 تخصصی عملی - نظری جغرافیای شهری -
1209917 کاربرد نقشه برداری در شهرسازی 3 پایه عملی - نظری گذراندن 25 واحد -
1209928 تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 2 تخصصی نظری - -
1209933 کارگاه شهرسازی 1 5 تخصصی عملی - نظری ترسیم پیشرفته -
1003 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 عمومی نظری - -
1209931 مبانی و روشهای طراحی شهری 3 تخصصی عملی - نظری ترسیم پیشرفته -
1209951 فیزیک 2 پایه نظری - -
مجموع واحد 20

ترم چهارم

شماره درس نام درس واحد نوع درس   پیشنیاز همنیاز
1209934 کارگاه شهرسازی 2 5 تخصصی عملی - نظری مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری، مبانی و روشهای طراحی شهری، کارگاه شهرسازی 1 -
1209937 مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری 2 تخصصی نظری - -
1209948 تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای 2 اختیاری نظری - -
1209916 اصول سیستم های اطلاعات مکانی GIS 2 پایه عملی - نظری - -
1209939 تاسیسات و زیرساختهای شهری 3 تخصصی عملی - نظری - -
1209929 تاریخ شهرهای ایرانی - اسلامی 2 تخصصی نظری تاریخ شهر و شهرسازی در جهان -
1209918 زبان تخصصی 2 پایه نظری - -
1006 انقلاب اسلامی و ریشه های آن 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 20

ترم پنجم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1209935 کارگاه شهرسازی 2 5 تخصصی نظری کارگاه شهرسازی 2 ، مبانی طراحی شبکه حمل و نقل شهری، تاسیسات و زیرساختهای شهری -
1209927 شناخت و تحلیل فضای شهری 3 تخصصی نظری - -
1020 تربیت بدنی 1 عمومی  نظری - -
1209938 مسکن 2  تخصصی نظری - -
1209936 مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری 2 تخصصی نظری - -
1209924 برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی 3 تخصصی نظری مبانی و روشهای یرنامه ریزی شهری، مبانی و روشهای طراحی شهری شناخت و تحلیل فضای شهری
مجموع واحد 16

ترم ششم

شماره درس نام درس واحد نوع درس   پیشنیاز همنیاز
1209925 کارگاه شهرسازی 4 5 تخصصی عملی - نظری برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی، شناخت و تحلیل فضای شهری، کارگاه شهرسازی 3 -
1209932 روش تحقیق در شهرسازی 3 تخصصی عملی - نظری - -
1209946

 مبانی مدیریت شهری

2 اختیاری نظری - -
1209923 برنامه ریزی منطقه ای 2 تخصصی نظری - -
1009 زبان فارسی 3 عمومی نظری - -
1005 متون اسلامی 2 عمومی نظری - -
1021 ورزش 1 1 عمومی عملی - -
1209950 سوانح طبیعی و سکونتگاه های انسانی 2 اختیاری نظری - -
مجموع واحد 20

ترم هفتم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1209926 کارگاه شهرسازی 5 5 تخصصی عملی - نظری کارگاه شهرسازی 4 ، مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری ، مسکن -
1209949 ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 2  اختیاری نظری - -
1209943 حقوق و قوانین شهری 2 اختیاری نظری - -
1209944 کاربرد رایانه در شهرسازی 2 اختیاری عملی - نظری - -
1209945 طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری 2 اختیاری نظری - -
1209940 مدل های کمی در شهرسازی 2 تخصصی نظری آمار در شهرسازی -
مجموع واحد 15

ترم هشتم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1209941 پروژه نهایی 6 تخصصی عملی - نظری - -
1209947 سمینار مسائل شهری 2 اختیاری نظری - -
1002 اندیشه 2 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 10

 

 

 


دانلود فایل چارت درسی