نویسنده: مهدی امرایی

با مقدمه دکتر زهرا رهنورد

چاپ:1396

ارسی به عنوان یکی از هنرهای سنتی ایران، مجموعه ایست از هنرهای سنتی متنوع که در بناهای تاریخی ایران، از جمله بناهای تاریخی صفویه و قاجاریه حضور رنگینی داشته است. پنجره های ارسی درمعماری ایرانی جایگاه ویژه ای داشته و همیشه برای طبقات مختلف جامعه متفاوت بوده است و جز سران و حاکمان کمتر کسی می توانستند ازین نوع پنجره درمنزل یا عمارت خود استفاده کنند و خود کسانی که از این پنجره استفاده می کردند نیز بنا به موقعیت اجتماعی شان درمیان جامعه از پنجره های ارسی متفاوت بهره می بردند. در گذشه آموختن هنر و پیشه ،سینه به سینه ،از استاد به شاگرد، یا از پدر به پسر بوده است. استادان هر فن برای حفظ راز و رمز پیشه و هنر خود آموزش را در محدوده خانواده یا صنف خود که در نهایت با پیوند های خویشاوندی همراه می شد