تالیف: دکتر محمود گلابچی ، حامد مظاهریان

تاریخ انتشار:1396

نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان ومسکن ، ضرورت استفاده از سیستم های ساختمانی ومصالح  جدید به منظور  ارتقا کیفیت ساخت، افزایش سرعت ساخت، افزایش عمر مفید ساختمان، سبک سازی و افزایش مقاومت در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح ساخته است.

از سوی دیگر افزایش تولید صنعتی ساختمان ها در مجموعه ساخت وساز های کشور به منظور پاسخ به نیاز های کنونی وتامین ظرفیت برای نیاز های آینده یک ضرورت به شمار میرود..

در این راستا ارتقا سطح  علمی وتخصصی جامعه مهندسی کشور وآشنایی با سیستمها ومصالح جدید ساختمانی امری اجتناب ناپذیر است.