نویسنده: متیو فردریک

ترجمه:سام فروتنی

چاپ:1394

نکاتی هست که هر دانشجوی معماری به هنگام آموختن فرایند اضطراب آور طراحی باید بفهمد، مد نظر قرار دهند،متیو فردریک در زمینه این نکات حکمت هایی معمارانه در اختیار قرار میدهند. (آنچه در مدرسه معماری آموختم) با پوشش دادن به نکات مهم نظری وهم عملی ،و تصویر سازی های غالبا پر مغز،گلچینی از عناوین فلسفه معماری،راهبردها وترفند های ترکیب بندی ،  قواعد طراحی، فنون مصورسازی و ارائه اثر و حتی نکاتی در مورد شیوه رفتار یک معمار  را در بر میگیرد.