نویسنده : هوارد بکرمن

مترجم : فرناز خوشبخت

عنوان : همه چیز درباره انیمیشن سال 1390

انتشارات : سوره

نخستین انیمیشن ها در سال 1832 و با استفاده از ابزاری ساخته ( جوزف انتوان فردیناند پلاتو) اهل بروکسل و تصادفا در همان زمان توسط پرفسور ( ریتر ون استمپفر) از وین خلق شد . پلاتو چرخی درست کرده بود که شیارهای در اطراف لبه هایش داشت و در زیر هر یک از شیارها مجموعه ای از طراحی ها در حالات خیلی نزدیک به هم قرار گرفته بود وقتی دیسک در برابر چشم چرخانده میشد  به نظر می رسید تصاویر منعکس شده در اینه حرکت میکنند

شیار های متناوب عامل مهمی بود و بدون ان ها تصاویر تبدیل به خرکتی محو و غیر قابل تشخیص می شد این دیسک و تصاویر تکرار شونده اش فناکستوسکوپ نامیده می شده .