انتشارات فاطمی

مولف : مسعود ایلوخانی

گرافیک محیطی بر نگاه بصری به محیط یا نگرش گرافیکی به محیط دلالت دارد

گرافیک محیط جز لاینفک زندگی شهری شده است و سعی در تصحیح ارتباط انسان با محیط دارد . از مهمترین ارکان هنر طراحی گرافیک تبلیغ و تکثیر است تبلیغ در همه زمینه ها و تکثیر به روش های گوناگون گرافیک از زمان اختراع دستگاه ماشین چاپ .

در گرافیک محیطی خطوط را به اشکال گوناگون به کار می برند و اغلب به صورت چاپ شده روی سطح است