تالیف : علی عباسی

زیر نظر دکتر بهمن نامور مطلق

چاپ اول : 1391

لیتوگرافی : کوثر

زندگی , مرگ , تناقص , ترس از مرگ و با مرگ به سر بردن

یکی از نخستین اموزه های عقلی منطقی فلسفی محال بودن نقیضین است روزگاری ارسطویی پیدا شد و قواعد عقل را از درون عقل استخراج کرد و در برابر عقل نهاد و به او فرمان داد که برای اینکه خط نکنی باید از این قواعد پیروی کنی . انسان می میرد و با مرگ به جهان محالات عقلی وارد می شود . قوه ی خیال که به ان مصوره نیز می گویند نیرویی از قوای نفس است که در کار صدور و ترکیب صور است .