موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
  • برگزاری کروکی در بافت تاریخی توسط بخش معماری ورودی 97
  • سفر به مجموعه ثبت جهانی بیشاپور
معرفی دانشکده
نشریه
معرفی کتاب
ممتازین
محمدعلی اکبری
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی (مهر96) معدل: 19/03
نوشین دهقان
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته (مهر95) معدل: 18/78
طناز سعدی پور
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی (مهر94) معدل: 18/73
میلاد خرامش
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی (مهر93) معدل: 19/52
سید محمدرضا میرقادری
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته شهرسازی (مهر96) معدل: 18/09
شقایق محمدی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته شهرسازی (مهر95) معدل: 19/66
زهره جلالی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته شهرسازی (بهمن94) معدل: 18/94
ندا پاشایی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی و طراحی دوخت (مهر95) معدل: 17/17
شیوا کریمی مطلق
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی و طراحی دوخت (مهر94) معدل: 19/06
ندا دهقانی
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته طراحی دوخت (مهر96) معدل: 18/64
زهرا عرب زاده
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته طراحی دوخت (مهر95) معدل: 19/26
سارا مفتاحی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی (مهر94) معدل: 18/72
حوریه همایون
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته گرافیک مهر 96
زهرا بیات
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته گرافیک بهمن 96
لیلا زارع
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته گرافیک مهر و بهمن 96
مینو حسینی پور
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 96
نونا خیراندیش
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 95
بهاره دری
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 94
لیلا فروزنده
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 96
فاطمه رحیمیان
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 95
محبوبه مجیب پور
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته معماری مهر و بهمن 95
فرنوش باربد
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته معماری مهر و بهمن 94
مرجان روستا
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته معماری مهر و بهمن 93
بدریه پور حیدری
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته معماری بهمن 96
فاطمه محمدی فر
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری بهمن 96
مهرناز مهرداسی
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری مهر 95
جواد دانشور حقیقی
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری بهمن 95
فاطمه عامری
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 93
نفیسه حسینی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته معماری مهر و بهمن 96
علیرضا رضایی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی معماری مهر 96
ارغوان احمدی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی معماری مهر و بهمن 95
فاطمه شکوهی مظفری
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری مهر 96